Daugiašalės ir daugiašalės prekybos sistemos, Daugiašalės prekybos sistemos reikšmė

Rimantas Daujotas Trikampio prekybos sistemos apibrėžimas Skaitant teisės aktą, akivaizdu, kad priemonė daugiašalės prekybos sistemos plėtra prieš importuojamas prekes, arba prekes, kilusias iš aiškiai apibrėžtų valstybių. Pagrindinis tikslas — užtikrinti, kad pasaulio prekybos sistemoje didžiausias dėmesys būtų skiriamas vystymuisi.

daugiašalės ir daugiašalės prekybos sistemos

Specialieji daugiašalės prekybos sistemos reikalavimai 1. Finansų maklerio įmonės ir rinkos operatoriai, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, be šio įstatymo 16 ir 22 straipsniuose nustatytų reikalavimų, privalo patvirtinti neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles, reglamentuojančias pavedimų vykdymo tvarką šioje sistemoje.

daugiašalės ir daugiašalės prekybos sistemos

Finansų maklerio įmonės ir rinkos operatoriai, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, turi: 1 būti tinkamai pasirengę valdyti riziką, su kuria susiduria arba gali susidurti, įgyvendinti tinkamas priemones ir palaikyti sistemas, skirtas bet kokiai reikšmingai veiklos rizikai nustatyti, taip pat turėti veiksmingų priemonių kylančiai rizikai valdyti; 2 turėti veiksmingų priemonių, kurios palengvintų veiksmingą ir laiku atliekamą atsiskaitymą už sistemoje sudarytus sandorius; 3 turėti pakankamai finansinių išteklių, kurie palengvintų tinkamą sistemos veikimą, atsižvelgiant į rinkoje sudaromų sandorių pobūdį ir mastą bei su tuo susijusios rizikos pobūdį ir dydį.

Šio įstatymo 29, 30, 31, 33 straipsniuose išskyrus 33 straipsnio 5 dalį ir 34 straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi sandoriams, sudarytiems pagal daugiašalės prekybos sistemos veiklą reglamentuojančias taisykles, kai sudarant sandorį dalyvauja tik tos sistemos nariai ar dalyviai arba tik pati sistema ir jos nariai ar daugiašalės ir daugiašalės prekybos sistemos.

daugiašalės ir daugiašalės prekybos sistemos

Tačiau daugiašalės prekybos sistemos nariai ar dalyviai turi laikytis šio įstatymo 29, 30, 31, 33 ir 34 straipsniuose nustatytų reikalavimų dėl savo klientų, kai, veikdami kliento sąskaita, vykdo jo pavedimus daugiašalėje prekybos sistemoje.

Finansų maklerio įmonės arba rinkos operatoriai, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, neturi teisės vykdyti savo klientų pavedimų, jeigu vykdydami klientų pavedimus finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius sudaro sandorį nuosavomis lėšomis, arba dalyvauti sudarant tarpininko suderintus sandorius.

daugiašalės ir daugiašalės prekybos sistemos

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.