Ghostscript spalvų keitimo strategija. 1. Paketiniai Raving Raving failai Photoshop

Apibendrinant rato darb kalbos ypatybes, galima pateikti tokius patarimus pagal Rienecker et al. Rugpjūtis Paveikslėliai. Taigi, į išvestį, gausite tuos pačius vaizdus su tais pačiais pakeitimais. Pastarieji skirstomi filologin , lyginam j istorin ir vidin s rekonstrukcijos.

Kai yra nepriklausomi žingsniai, kurie nepasikliauja vienas kitu Nenaudokite: Paspartinti žingsnio vykdymą Priklausomi žingsniai Lygiagretūs žingsniai yra naudingi, kai turite daugiau ar daugiau žingsnių, kuriuos galite atlikti savarankiškai. Pavasario partija gali lengvai leisti veiksmus atlikti lygiagrečiai atskirais siūlais. Mano atveju lygiagrečiai atliekami veiksmai turi daugiau prasmės, net jei jie yra priklausomi, nes 1 žingsnis iškelia duomenis į temp db lentelę, o 2 žingsnis turėtų pasirinkti duomenis iš temp lentelės ir apdoroti.

B tina imokti sigilinti tematsirinkti autorius j gali b ti nedaug ir atmesti tai, kas n ra b tina ar savaime suprantama.

dieletztedomain.de

Referato strukt ra n ra sud tinga: j gali sudaryti tik vadas, vienas arba du d stymo skyriai ir ivados. Referat temos yra pateikiamos atitinkamo kurso pradioje. Referatus skaitysiantis ir vertinsiantis d stytojas paaikina temas, id sto pagrindinius reikalavimus.

Referatams keliami ne tokie aukti turinio reikalavimai kaip kursiniams ar bakalauro darbams. Referatai gali b ti prilyginami nam darbui arba gali b ti traktuojami kaip dalis student savarankiko darbo. Paprastai referato paymys skaiiuojamas atitinkamo dalyko bendr paym.

Rasymo Metodika

Nuo referato jie pirmiausia skiriasi tuo, kad paremti studento surinktais duomenimis, kurie turi b ti apdoroti, ianalizuoti ir tinkamai aptarti bei interpretuoti. Kursin darb raantis studentas tur t daugiau konsultuotis su vadovu. Skirtingai nei referate, ia jau reik t remtis keliais ar net keliolika autori. Kursinio darbo strukt ra sud tingesn : pagrindin dal reik t id styti 34 skyriuose, galimi priedai, vairi iliustracin mediaga plaiau r.

Treiame kurse studentai apsisprendia, kuri studij krypt kalb ar literat r nori labiau gilintis ir rao atitinkam tem kursinius darbus.

Lietuvi filologijos bakalauro programoje kursiniai darbai raomi pirmame, antrame ir treiame kurse. Kursiniam darbui parengti skiriami 3 ECTS kreditai. Kursiniai darbai vertinami kaip atskiras studij dalykas. Bakalauro darbas raomas ketvirtaisiais studij metais.

  1. Vario prekybos strategijos
  2. : Geriausia pavasario partijos mastelio keitimo strategija

Lietuvi filologijos bakalauro studij baigiamasis darbas tai studento savarankikai atliktas ir formintas tyrimas, rodantis geb jim taikyti studij metu gytas inias. Bakalauro ghostscript spalvų keitimo strategija studentai turi parodyti geb jim formuluoti studij krypties problemas; savarankikai atlikti teorin ir praktin tyrim ; taikyti tinkamus tyrimo metodus; tinkamai pasirinkti mokslin literat r ir ja naudotis pristatyti, analizuoti, interpretuoti ; tinkamai interpretuoti tiriam j mediag ir tyrimo metu gautus duomenis; aikiai ir pagr stai formuluoti tyrim ivadas, rekomendacijas; glaustai, aikiai, nuosekliai, taisyklinga kalba ratu ir odiu pristatyti tyrim.

Bakalauro darbe tur t b ti ne maiau kaip 10 literat ros pozicijt. Kursini ir bakalauro darb tyrim laukus ir tematik apibr ia Lietuvi kalbos ir Lietuvi literat ros katedros. Darb temos skelbiamos vieai rudens semestr ir nurodomi temoms vadovaujantys d stytojai.

Pasirinkt darbo tem studentas turi suderinti su darbo vadovu. Pasirinktas bei suderintas temas ir vadovus tvirtina katedros ved jas ne v liau kaip iki rudens semestro pabaigos. Danai treio kurso kursiniai darbai yra t siami kaip bakalauro darbai. Taiau galima rayti kitos temos bakalauro darbnegu buvo kursinis. Be to, galima keisti ir studij krypt : jei kursinis darbas raytas kalbos tema, bakalauro darb galima rayti i literat ros arba atvirkiai.

Tiek kursinitiek bakalauro darb temas gali sugalvoti patys studentai. Pasirinktas darbo vadovas gali vadovauti j s norimam atlikti tyrimui arba gali iek tiek pakoreguoti tem.

OSText Info

Baigiam jt. Rektoriaus patvirtintos baigiam j darb temos nekeiiamos. Leidiama tik patikslinti baigiamojo darbo pavadinim. Studentai pagal katedros metodinius nurodymus rengia darb savarankikai, konsultuodamiesi su darbo vadovu, laikydamiesi Lietuvi kalbos ir Lietuvi literat ros katedr nustatyt baigiam j darb rengimo metodini nurodym. Darbo vadovas konsultuoja nustatytomis konsultacij valandomis.

Raydami kursinius ir bakalauro darbus studentai privalo laikytis mokslini tyrim etikos reikalavim. Jei rengiant darb nustatomi duomen falsifikavimo ar neobjektyvaus interpretavimo atvejai, s moningai ikraipoma teorin mediaga, paeidiamos autori teis s, darbo autorius privalo itaisyti etikos norm paeidimus.

Jei jis to nepadaro iki darbo vadovo nustatyto termino, specialiu katedros pos dio nutarimu udraudiama ginti tok darb. Neleidiama ginti arba, jei etikos norm paeidimas nustatomas tik per vie gynimneigiamai vertinamas nesavarankikai atliktas darbas.

Nesavarankiku laikomas darbas: 1 jei visas darbas arba jo dalis parayta kito autoriaus; 2 jei visas darbas ar jo dalis yra be nuorod perraytas kito autoriaus darbas plagiatas ; 3 jei darbas sudarytas tik i kit autori k rini ar j dalinurodant i k rini ar j dali autorius, bet virijant citavimo tikslui reikaling mastt.

Kiti mokslini darb anrai: 4 Mokslinis praneimas paprastai yra skaitomas per mokslines konferencijas. Jame reikia ne tik kalb ti apie koki nors mokslo problemid jos naujumbet ir pateikti argumentrodymkomentar. Rengiant praneimreikia nepamirti, kad jis bus skaitomas. Tad ia geriau vengti ilg sakiniskaitmeninius duomenis der t apvalinti ir pasiruoti vaizdin mediag.

Daniausiai tez s ispausdinamos prie konferencijkad konferencijos dalyviai b t geriau susipain su pristatysimais praneimais. Pirmieji raomi tos srities mokslininkams ir nuo mokslinio praneimo skiriasi apimtimi, isamesne problemos analize, platesniu bei gausesniu duomenrodymiliustracij pateikimu ir, inoma, sud tingesne kalba.

Populiarinamieji straipsniai raomi neprofesionalams. Paprastai juose raoma ne apie koki nors problemo apie jau itirtus dalykus. Toks tekstas turi ghostscript spalvų keitimo strategija ti labai patrauklus.

Kritika turi b ti korektika ir argumentuota.

ghostscript spalvų keitimo strategija

Tad recenzijos autorius privalo gerai apgalvoti ir turinir kalbines rakos priemones. Taiau strukt ra mokslo srityse nevienoda. Humanitarinisocialini moksl darb strukt ra laisvesngali b ti ir ne visos sudedamosios dalys. Grietos strukt ros paprastai laikomasi fizinitechnologijos, biomedicinos moksl darbuose. Apibendrinta mokslinio darbo strukt ra b t tokia: x temos pristatymas, problemos formuluot ; x darbo tiksludavini nurodymas, metod paaikinimas; x ankstesni darb tiriam ja tema apvalga; x paties tyrimo analiz ; x pateikiamos ivados ir apibendrinimai; x nurodomos toki tyrim perspektyvos, o kai kada aptariami pasirinkto metodo tr kumai.

Svarbiausias teksto strukt ros vienetas pastraipa. Tai rili sakini grandinvienijama bendros minties. Mokslinio teksto skirstym pastraipomis reikia labai apgalvoti: kiekvienoje pastraipoje turi b ti pagrindinis sakinys teiginys.

Danai rekomenduojama pastraip prad ti teiginiu ir baigti apibendrinimu, o tarp j turi b ti aikinimas. Mintys pastraipoje turi b ti id stomos nuosekliai laiko, erdv s tvarkos, svarbos poi riu. Riliame tekste pastraipos tur t b ti panaaus dydio.

Netur t b ti vieno sakinio pastraip. Panaios strukt ros kaip pastraipa tur t b ti ir didesnis mokslinio teksto vienetas skyrius. Kiekvienas skyrius pradedamas angine ir baigiamas apibendrinam ja pastraipa, tarp j raomos d stymo pastraipos, kurios taip pat turi pagrindin teigin ir pateikia, detalizuoja konkrei informacijsusijusi su pagrindine ghostscript spalvų keitimo strategija mintimi. Visos d stymo pastraipos turi b ti susijusios, tarp j negali b ti minties uoliplg. Viena i jypa aktuali iomis dienomis, yra skoliniai.

Skoliniai yra nelietuvikos kilm s odiai, vartojami vietoj lietuvik atitikmen. Skolinius vartoja vairi profesij ir amiaus grupi mon s: politikai, pardav jai, finansininkai, teisininkai, taip pat vairi meno srii atstovai, mokslininkai.

Skolinius platina vert jai, urnalistai, usienieiai. N ra pasaulyje n vienos kalbos, kuri netur t svetim kalb kilm s odiskolini. Pasaulyje, galima sakyti, n ra tokios kalbos, kuri neb t kada nors skolinusis ar net dabar tebesiskolina kit kalb odiir verst si vien savo odynu. Visi jo 3 Atkreipkite d mes nevienod pastraip ilg. Pastraipos visame tekste tur t b ti panaaus ilgio. Reikia vengti pastraipsudaryt i vieno trij trump sakini. Antrojoje pastraipoje tekstas tur t b ti suskaidytas bent tris pastraipas.

Tarp ankstesn s ir iame sakinyje esanios informacijos yra minties uolis: i pradi kalbama apie tai, kas vartoja skolinius, o kitame sakinyje toje paioje pastraipoje pateiktas kursin raanio studento pasteb jimas galima sakyti, netgi vertinimas apie skolinius i angl kalbos. Mokslo darbuose turi b ti neutralus ghostscript spalvų keitimo strategija.

ghostscript spalvų keitimo strategija

Toki dalyk nereikia rayti moksliniame darbe. Kaip pastebi Aldonas Pupkis knygoje Kalbos kult ros studijos: Daugiausia buvo skolintasi i slav kalb senosios slav kalbos, baltarusi gudlenkrusgerman vokieiiek tiek i ugrofinlatvi ir kit kalb. Mokslinio darbo dalys Mokslinis darbas skirstomas pagrindines vadas, d stymas ir ivados ir papildom sias antratinis lapas, turinys, santrauka, priedai, altini ir literat ros s raai dalis.

D stymas tur t sudaryti apie 85 proc. Pried apimtis daugelyje darb neribojama. Manoma, kad vad geriausia rayti, kai visas darbas jau baigtas. Taiau darbo pradioje galima tur ti juodratin vado variantkuris b t viso darbo orientyras. Apibr iant objekt tur t b ti pateikiamas ne tik temos pavadinimas, bet ir nurodomi jos pasirinkimo motyvai, aptariamos mokslin s perspektyvos, darbo aktualumas.

Pavyzdiui, jei darbe analizuoti naujieji i angl kalbos at j skoliniai, vadinasi, objektas yra skoliniai, o apraant tiriam j mediag sukonkretinama, kokie skoliniai tirti, t.

Kaip min ta, duomenys gali b ti labai vair s, taigi ir altiniai gali b ti skirtingi. Pavyzdiui, duomenis galima rinkti i groin s literat ros, tekstyntelevizijos ir radijo laidpokalbi rastudent darb ir pan. Tikslas tur t b ti pateikiamas vienas. Daniausiai utenka nurodyti 25 udavinius.

Formuluojant udavinius, vartotinos veiksmaodi bendratys, o ne veiksmaodiniai daiktavardiai, t. Atliekami tyrimai gali b ti susij su m ghostscript spalvų keitimo strategija patirtimi, jie vadinami empiriniais. Empiriniai tyrimai remiasi dvejopais principais: indukcijos arba dedukcijos. Atliekant ind uk c i n iu s tyrimus pirmiausia surenkami duomenys, jie analizuojami, klasifikuojami, o tada daromi 9 10 Paskutiniame sakinyje pateikta informacija gal t b ti pateikta po skolini apibr imo.

Empirija mediaga, kuri yra tyrimo objektas ir kuri galima aprayti steb jimai, duomenys, tekstai, altiniai. Tiriant dedu kc in iu metodu pirmiausia suformuluojama problema, tada nurodoma, kaip j reik t spr sti. Danai tokiais atvejais yra gaunamos naujos teorijos, o tos teorijos iliustruojamos pavyzdiais ar eksperimentais.

Remiantis dedukciniais metodais ivados daromos i pirmini teigini.

Recenzavo prof. ISBN E. RimkutA. Bendrosios mokslini darb ypatyb s

Taigi dedukcija yra atvirktinis procesas indukcijai: ia nuo teorijos einama prie pavyzdi. Remiantis dedukcija ne visada galima padaryti pagr stas ivadas, nes kartais teorijai pagr sti parenkami tik t teorij rodantys pavyzdiai, o tie pavyzdiai, kurie prietarauja, ignoruojami. Indukcinis metodas pranaesnis u dedukcin dar ir psichologiniu poi riu, nes indukcija skaitytoj tarsi padaro atradimo, t. Lingvistikos darbuose galima remtis ne tik patirtimi, t.

ghostscript spalvų keitimo strategija

Tokie metodai vadinami intuityviaisiais. Vis d lto dauguma lingvist darb yra empiriniai, tod l toliau aprayti empiriniuose darbuose taikomi metodai. Tiek dedukciniai, tiek indukciniai tyrimai yra pagr sti tam tikrais metodais. Metodai yra vairiai klasifikuojami. Pagal tai, ar analizuojami dabartinio ar ankstesnio laikotarpio reikiniai, skiriami sinchroniniai ir diachroniniai metodai. Pastarieji skirstomi filologinlyginam j istorin ir vidin s rekonstrukcijos.

Filologinis metodas remiasi ta paia kalba rayt skirting epoch tekst lyginimu. Lyginant vienodas funkcijas atliekanius kalbos reikinius ankstesniuose ir v lesniuose tekstuose, nustatoma t reikini raida pvz. Daukos ratuose randamas daiktavardi linksni formas su v lesniuose rato paminkluose ufiksuotomis, nesunkiai gal sime atskleisti lietuvi kalbos daiktavardi linksniavimo evoliucijvykusi per ilgesn ar trumpesn laiko tarp. Palionis Lyginamasis istorinis metodas naudojamas, kai lyginami giminik kalb faktai ir taip stengiamasi atkurti t kalb praeit.

Artimas lyginamajam istoriniam yra vidin s rekonstrukcijos metodas, kai atkuriami senesni epoch kalbos reikiniai remiantis tos paios kalbos duomenimis Palionis Sinchroniniai metodai apima vieno laikotarpio mediagjie neatsivelgia kalbos reikini kitim. I sinchronini metod grup s filolog baigiamuosiuose darbuose daniausiai remiamasi apraomuoju ir lyginamuoju metodais. Apromasis deskriptyvinis analitinis metodas toks metodas, kai surenkami tam tikri duomenys ir analizuojami.

Tai reikia, kad apibr iamas reikinys ar objektas, skaidomas sudedam sias dalis, tos dalys lyginamos ir klasifikuojamos. Galiausiai pateikiamos ivados, kuo pasiymi analizuoto vieneto vartosena. Lyginamasis metodas naudojamas tada, kai lyginami vair s duomenys, pvz. Norint palyginti, reikia ianalizuoti duomenis, taigi apraomasis ir lyginamasis metodai yra glaudiai susij. Kiekybin s analiz s metodas toks metodas, kai darbe pateikiama statistini duomen.

Raant darbus sociolingvistikos ar psicholingvistikos temomis, danai naudojami kokybiniai ir kiekybiniai metodai. Kokybiniai tyrimai pasiymi lankstumu ir duomen indukcine analize. Kokybiniai tyrimai danai yra nestrukt rizuoti, neturi standartin s tyrimo strukt ros, tinkanios bet kuriai tiriamai aplinkai.

Be to, skirtingai negu kiti, kokybiniais tyrimo metodais labiau siskverbiama daikt ir reikini kilmo ne skaiikiek Kardelis Jis susideda iš kelių konsolės komunalinės paslaugos. Jo galimybės neskaito kaip žvaigždės ghostscript spalvų keitimo strategija. Tinkle yra daug pavyzdžių, kaip jį naudoti. Tačiau dauguma jų yra Linux arba PHP.

Atėjo laikas užpildyti erdvę. Iš pradžių buvo įrenginys Yra versijų daug imagemagick. Jei mašina nebėra jauna, o atmintis yra ne daugiau kaip MB - esate parengtas iki Q8. Priešingu atveju atsisiųskite Q Diegimo metu patikrinkite žymės langelius: Taigi, mes gausime visą komunalinių paslaugų rinkinį ir pridėkite juos prie kelio sistemos kintamosios dalies.

Pakavimo suspaudimo ir rezetis png ir jpg naudojant imagemagick Atkuria ir suspaudimas Atlikite du ImageMagick komunalines paslaugas: mogify. Pagrindinės parinktys imagemagick už suspaudimo ir resse - 80 - suspaudimo lygis 80 yra maždaug 60 "Adobe Photoshop" -Filter Lanczos - Lancer filtras. Parametrai: spindulio × Sigma pikselių. Sigma yra standartinis nuokrypis nuo įprasto Gauss pasiskirstymo. Mažas neryškumas sumažina dydį, bet sumažina kokybę, kai vaizdas ghostscript spalvų keitimo strategija skalavimas.

Reikšmė 4: 2: 0 Sumažina chromos kanalo rezoliuciją iki pusės. Taikoma tik tada, kai parametras yra mažesnis nei Nurodo mėginių koeficientus, kuriuos reikia naudoti JPEG koduotojui, sumažinti chromatizuoti chromatizavimą.

Rekomenduojama jį naudoti kartu su parametru. Spindulys - Gauso neryškumo spindulys pikseliuose, neskaitant centrinio pikselio numatytasis 0.

ghostscript spalvų keitimo strategija

Dėl priimtinų rezultatų spindulys turi būti sigma. Jei jis nenurodytas ar neįdiegtas nuliui, "ImageMagick" apskaičiuos didžiausią galimą spindulį, kuris suteiks priimtinus GAUSS platinimo rezultatus. Sigma - standartinis Gauso nuokrypis pikseliuose numatytasis 1. Tai yra svarbus argumentas ir lemia faktinį neryškumo sumą, kuri vyks. Pelnas - skirtumo tarp originalo ir neryškių įvaizdžio dydis, kuris pridedamas prie originalo numatytasis 1. Slenkstis - kiekybinis skirtumas tarp vaizdų numatytasis 0.

Be reakcijos, vaizdo metaduomenys taip pat ištrina. Sakoma, kad ji veikia greičiau ir geriau nei - -resize. Svarbu suprasti, kad nėra "geriausių" nustatymų. Taikant tuos pačius nustatymus į visus vaizdus nesuteiks geriausių rezultatų.

Geriausia pavasario partijos mastelio keitimo strategija

Kai kurie vaizdai atrodys neryškūs, arba atvirkščiai, per aštrūs. Todėl jums reikia pasirinkti "vidutinius" parametrus, kuriuos tinka. Ghostscript spalvų keitimo strategija img. Tai yra partijos failai su extension. Pavyzdžiuose su JPG, mes nustatyti suspaudimo su kokybe 80 ir rezisis pločio px. Partijos failas pakeis vaizdus tik kataloge, iš kurio jis veikia. JPG" Echo. Echo nepavyko! Echo procesas padaryta!

Aš duosiu pavyzdį, partijos failą su naudingumu mogify. Išeiti kitaip echo. Pagrindinės parinktys imagemagick už suspaudimo ir resse PNG susitraukia be nuostolių ir taupo skaidrumą alfa kanalą.

Nors taip pat galima suspausti su nuostoliais. Kadangi 1 yra rezervuotas alfa kanalui. Daugiau informacijos apie šias parinktis žr. Yra daug jų, už kiekvieną skonį ir spalvą. Aš atnešiau vidutinius parametrus, kurie buvo surengti. Dabar pažiūrėkime, kaip jie gali būti naudojami Batniki. PNG - batniki suspaudimui ir resse 1 variantas. PNG" Echo. Išeiti dar echo. Ką daryti, jei pakeisite partijos failą, ir jis nustojo veikti? Pašalinkite visas vietas eilučių pabaigoje.

Patikrinkite, ar UTF-8 kodavimas yra be bom. Jei naudojate cyrilic į Batnik, OEM kodavimo. Įsitikinkite, kad šiam formui naudojamos tinkamos parinktys.

Dėl sau, aš baigiau: geriausias PNG suspaudimas su nuostoliais suteikia pngquant. Jei naudojate jį suspausti ekrano kopijas. Su kitais vaizdais - es prekybos strategija. Veikia labai greitai. Su parametru "-" - ištrina visus metaduomenis. Suslėgtiniai vaizdai yra visiškai suderinami su standartais ir palaiko visos interneto naršyklės ir operacinės sistemos.

Šalia partijos failo. Nukopijuokite jį į bet kurį aplanką ir partijos failą "Pngquant. Bet mes buvome išsiblaškę. Antroje dalyje mes tęsime ir kalbėsime apie vandens ženklų pridėjimą naudojant "ImageMagick". Žymos: pridėti žymes Veiksmų automatizavimas "Photoshop" leidžia žymiai sumažinti laiką, praleistą tos pačios rūšies operacijoms vykdymui.

Viena iš šių priemonių yra vaizdų paketų apdorojimas nuotraukos.

Partijos apdorojimo reikšmė yra veiksmai į specialų aplanką veiksmą ir tada taikyti šį veiksmą neribotam skaičiui nuotraukų. Tai yra, mes vieną kartą rankiniu būdu gaminame apdorojimą, o likusi nuotraukų dalis automatiškai apdorojama programa. Partijos apdorojimas yra prasmingas taikyti tais atvejais, kai tai yra būtina, pvz. Taigi, pradėkime partijos apdorojimą. Pirmiausia reikia įdėti originalias nuotraukas į vieną aplanką.

Dėl pamokos buvo parengtos trys nuotraukos. Aš pašaukiau aplanką "Partijos apdorojimas" Ir įdėjo jį į darbalaukį. Jei pastebėsite, poaplankį yra šiame aplanke. Jis sutaupys perdirbimo rezultatus. Nedelsiant pažymi, kad šioje pamokoje mes tik ghostscript spalvų keitimo strategija procesą, todėl nebus daug operacijų su nuotrauka. Svarbiausia yra suprasti principą, o tada jūs jau nuspręsite, koks apdorojimas gaminti.

Procedūra visada bus tokia pati. Ir vieną akimirką. Programos nustatymuose reikia išjungti įspėjimus apie spalvų profilio neatitikimą, kitaip, kiekvieną kartą, kai atidarysite nuotrauką, turėsite paspausti mygtuką. Eikite į meniu "Redagavimas - spalvų nustatymai" Ir nuimkite nykštuką, rodomą ekrano kopijoje. Dabar galite pradėti Išnagrinėjus nuotraukas, tampa aišku, kad visi yra šiek tiek tamsesni.

Todėl mes būsime apšviesti ir šiek tiek atspalvį. Atidarykite pirmąjį fotografiją. Tada mes vadiname paletę "Operacijos" Meniu "Langas". Paletėje turite spustelėti aplanko piktogramą, nurodykite naują pavadinimą ir spustelėkite Gerai. Tada sukurkite naują operaciją, taip pat kažkaip skambinkite ir paspauskite mygtuką "Rašyti". Norėdami pradėti, pakeiskite vaizdo dydį. Tarkime, kad mums reikia ne daugiau kaip pikselių pločio nuotraukų.

Eikite į meniu "Image - vaizdo dydis". Mes keičiame plotį iki norimo ir spustelėkite Gerai. Kaip matote, pokyčiai įvyko operacijų paletėje.

Paveikslėliai. Partijos apdorojimas. Nuotraukų keitimas

Mūsų veiksmas sėkmingai užfiksuotas. Išaiškinant ir tonizuojame "Curvilijos". Atsidariame lange, mes įdėjome srovę ant kreivės ir išaiškinkite paaiškinimo kryptimi, kol pasiekiamas norimas rezultatas. Tada eikite į raudoną kanalą ir šiek tiek ištaisykite spalvą. Pavyzdžiui, kaip šis: Proceso pabaigoje spustelėkite Gerai.